Waardecreatie - kennis & kapitaal

Management Scope special 'Waardecreatie - kennis & kapitaal' in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is gepubliceerd bij Management Scope 11 2011.


VOORWOORD

Voor vernieuwing is niet alleen kapitaal, maar ook kennis belangrijk. Participatiemaatschappijen vervullen daar een rol in.

Een van de speerpunten van het huidige kabinet is de Nederlandse economie naar de top-5 van de wereld te brengen, onder meer door het stimuleren van de kenniseconomie. Dit lijkt een lastige opgave gezien het economisch zware weer dat nog wel even zal voortduren. Maar onderzoek toont aan dat juist in de jaren na een crisis innovatie hoogtij viert. Beschikbaar (durf)kapitaal is hiervoor één van de belangrijkste voorwaarden.

Zonder financieringsmogelijkheden stagneert het innovatieproces en kunnen kleine kennisintensieve ondernemingen zich niet doorontwikkelen tot snelle groeiers. En snelle groeiers à la Crucell staan hoog op de wensenlijst van de regering. Gezien het hoge risicoprofiel is durfkapitaal vaak de enige optie voor sterk innovatieve ondernemingen.

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) verwelkomt dan ook het door de regering aangekondigde Innovatiefonds MKB+. De cruciale rol van durfkapitaal voor innovatie wordt hiermee wederom erkend. In deze speciale uitgave van Management Scope kijkt de NVP samen met diverse partijen naar de ervaringen van een aantal zeer innovatieve bedrijven, ieder op hun beurt sterke spelers in de eigen sector. Allen hebben een participatiemaatschappij als aandeelhouder. We hebben de vraag gesteld of dit van toegevoegde waarde is. Of ondervinden ondernemingen juist belemmering van de immer aanwezige exitstrategie? Uit de praktijkverhalen blijkt dat niet alleen beschikbaarheid van kapitaal belangrijk is, maar dat aandeelhouders ook direct van waarde zijn bij vernieuwing van bedrijfsprocessen en het opbouwen en benutten van netwerken. Hoe kan private equity het beste benut worden als smeerolie voor de (kennis)economie? Is het huidige businessmodel van private equity toereikend of is ook hierin innovatie nuttig?

Onderzoek toont aan dat niet alleen innovatie een vlucht neemt na een crisis, maar ook de rendementen op investeringen. In dit licht bezien biedt de komende periode dus prachtige kansen voor de sector. Laten we kijken hoe we deze zo goed mogelijk kunnen benutten om samen een bijdrage te leveren aan een sterkere Nederlandse economie!

Philip Houben Voorzitter NVP.

facebook