Duurzaamheid

Duurzaamheid 2021

De pijler: Duurzaamheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Maakt duurzaamheid als thema bijvoorbeeld onderdeel uit van de missie en visie van een onderneming? Is deze gericht op de lange termijn? En welke positie neemt een bedrijf in op de diverse duurzaamheidsindices? De impactmeting laat zien welke bestuurders naast de belangen van aandeelhouders ook de belangen van andere stakeholders meewegen in hun beslissingen, en in hoeverre dat leidt tot daadwerkelijke veranderingen in de strategie. Het is de inhoud van dit soort missies die we wegen. Er wordt gekeken naar de doelstellingen, of de resultaten worden gemeten en of de prestaties over de jaren verbeteren. Maar ook word er gelet op transparantie en de verwachte maatschappelijke impact die bedrijven hebben op hun omgeving. 

facebook