Sustainable Development Goals als businessmodel

Sustainable Development Goals als businessmodel
Accenture richt de komende maanden in Management Scope de schijnwerpers op de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), de grootzakelijke coalitie ter verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven. De coalitie beschouwt de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelen terecht als handvat voor groei: ze fungeren als kompas in een chaotische wereld én bieden grote kansen.


De Sustainable Development Goals (SDG’s, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) die de Verenigde Naties hebben opgesteld, moeten in 2030 een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Maar ze bieden méér dan een route naar een betere wereld. Ze bieden bedrijven een raamwerk voor toegang tot nieuwe markten en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, producten en diensten. Bedrijven kunnen de SDG’s inzetten om groeikansen te benutten en aantrekkelijke producten en diensten te bieden op een manier die maatschappelijke voordelen biedt en niet te veel druk legt op het milieu. Kortom: waarde creëren voor de wereldwijde gemeenschap. De Business and Sustainable Development Commission (BSDC) becijferde zelfs dat het nastreven van duurzame bedrijfsmodellen een potentiële marktwaarde van 12 biljoen dollar (1000 miljard) heeft. Een inleiding.

Het nieuwe speelveld
Het speelveld voor bedrijven is de laatste decennia fundamenteel veranderd. Vijf trends dwingen bedrijven nieuwe manieren te vinden om te kunnen groeien en de aandeelhouderswaarde te verhogen.

 1. Aardverschuiving in de wereldwijde vraag
  De machtsbalans in de wereld is de afgelopen 20 jaar verschoven van de ontwikkelde landen naar opkomende economieën. Zo is in 2020 de economische output van China, India en Brazilië naar verwachting groter dan de gezamenlijke productie van de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada. Deze verschuiving, veroorzaakt door de opkomst van nieuwe markten, brengt een golf van urbanisatie op gang die leidt tot meer welvaart en hogere klanteisen. Om deze nieuwe markten en consumentengroepen aan te boren, is het zaak dat bedrijven hun groeistrategie en producten- en dienstenaanbod aanpassen.

 2. Demografische veranderingen
  Volgens onderzoek is in 2050 bijna een vijfde van de wereldbevolking ouder dan 60. In Europa is nu al 24 procent van de bevolking 60 jaar of ouder. Een ander verschil tussen ontwikkelde en opkomende landen is de daling van de gemiddelde leeftijd: die is in Europa 42 jaar en in de minst ontwikkelde landen slechts 21 jaar. Deze twee trends dwingen organisaties hun strategieën voor medewerkers en klanten te herzien. Door te focussen op jongere of oudere doelgroepen ontstaan nieuwe commerciële kansen. Aan de andere kant is het een uitdaging goed getraind talent aan te trekken, te behouden en te blijven ontwikkelen.

 3. De onbegrensd geïnformeerde consument
  Er komen niet alleen meer consumenten bij, zij hebben inmiddels ook vrijwel onbegrensde toegang tot digitale technologieën. Hierdoor zijn ze meer verbonden dan ooit én beter geïnformeerd. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen die consumenten hebben van de diensten, producten en services van bedrijven en overheden sterk toe. Die hoge verwachtingen gaan verder dan de aanschaf van producten en diensten. Zij verwachten bijvoorbeeld ook dat bedrijven transparant zijn over het marktproces, producten en diensten en dat zij ethisch zakendoen.

 4.  Digitale verantwoordelijkheid
  De exponentiële groei van digitale mogelijkheden is niet alleen maar lastig. Nieuwe technologieën helpen bedrijven ook de wensen van klanten beter in te vullen. Een toename van het aantal via internet verbonden apparaten wereldwijd biedt toegang tot een groeiende hoeveelheid consumentendata. Deze klantgegevens zijn nuttig om meer betrokkenheid en een betere beleving te creëren. Hieraan kleeft wel een ethisch risico, zeker omdat klanten zich steeds meer zorgen maken over het gebruik van hun gegevens. Aan bedrijven de taak digitale technologieën en de data die deze genereren in te zetten om alle dimensies van hun activiteiten én de maatschappij te verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze zorgvuldig omgaan met de data die bedrijven verzamelen en gebruiken.

 5. De schaarste van natuurlijke grondstoffen en grenzen van onze planeet
  Talloze onderzoeken tonen aan dat het huidige consumptieniveau de grondstoffen op aarde uitput. Onderzoek van Accenture naar de circulaire economie laat zien dat er in 2050 drie keer meer grondstoffen nodig zijn dan op dit moment beschikbaar. Deze schaarste zal niet alleen een enorme impact op de prijs van grondstoffen hebben, ook het milieu moet het ontgelden. Om prijsschommelingen en de negatieve impact op de leefomgeving terug te dringen, moeten we economische groei loskoppelen van grondstoffen. Dat lukt alleen met businessmodellen die het gebruik van natuurlijke grondstoffen in producten, diensten en ketens terugdringen en uiteindelijk zelfs elimineren door grondstoffen te hergebruiken.

Ontwikkelingsdoelen: waardevolle richtlijn
Het is duidelijk dat deze uitdagingen afzonderlijk al enorm zijn, en dat wordt natuurlijk niet minder als ze samenkomen. Bedrijven die willen groeien, zullen hoe dan ook moeten veranderen. De SDG’s bieden een waardevolle richtlijn om de overgang van corporate social responsiblity naar corporate social opportunity te maken. Dat kan door de SDG’s te beschouwen als lens voor een heroriëntatie op prioriteiten en bedrijfsplannen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat hoe groter de betrokkenheid van een bedrijf bij de realisatie van de SDG’s is, hoe groter de impact op de business, samenleving en omgeving. Die impact vertaalt zich onder andere naar meer klanten, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, stabielere ketens, toegang tot talent en nauwere banden met klanten en partners. Zeer de moeite waard dus.

Ontwikkelagenda
De SDG’s bieden bedrijven de grootste globale ontwikkelagenda ooit. Om als organisatie of als bedrijf bestaansrecht te behouden en te groeien, is het noodzakelijk deze kans te omarmen. De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), bestaande uit AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever, geeft daarbij het goede voorbeeld. DSGC legt de focus bij zeven van die 17 doelen (zero hunger, good health & wellbeing, affordable & clean energy, responsible consumption & production, climate action en partnerships.) Die keuze maakt het mogelijk in te zetten op thema’s die het beste bij elk afzonderlijk bedrijf binnen de DSGC passen en die voor hen een business opportunity respresenteren. Bedrijven in heel Nederland kunnen dat voorbeeld volgen. Accenture en Management Scope richten ter inspiratie de komende maanden met een reeks interviews de schijnwerpers op de DSGC en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
De succesvolle invulling van de doelen hangt in hoge mate af van de bereidheid om initiatief te nemen en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Communicatie speelt daarbij een sleutelrol. Het is belangrijk voorbeelden naar buiten te brengen en best practices te delen binnen de eigen organisatie, sector of ecosystemen. Ervaringen delen met consumenten is net zo belangrijk, om te onderstrepen dat het bedrijfsleven concreet bijdraagt aan een betere wereld en daar verantwoording over wil afleggen. Afwachten is geen optie. Misschien is het omarmen van de ontwikkelingsdoelen de grootste uitdaging ooit, maar ermee aan de slag gaan biedt de beste kans op groei, voor iedereen.

Tekst door Ynse de Boer, managing director Accenture sustainability strategy. Gepubliceerd in Management Scope 01 2018.

facebook